Müügitingimused ja tagastus

TAGASTAMISÕIGUS:

* Sport Is Life e-poest ostetud toodetele kehtib 14 päeva jooksul tagastusõigus. Vastavalt Võlaõigusseaduse § -le 56.

* Kauba tagastamiseks tuleb esitada Sport Nutrition OÜ nimele avaldus ja arve e-posti aadressile info@sportnutrition.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kaup tuleb tagastada hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

* Sport Nutrition OÜ tagastab kliendile raha koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba tagasi saamisest. Toote eest tasutud summa kandakse samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest .

* Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub klient (välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup).

* Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja algpakendis. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kasutatud või puudub originaal pakend või toode on kahjustatud ostja süül, ei ole Sport Nutrition OÜ-l kohustus toote eest raha tagasi maksta.

MÜÜGITINGIMUSED:

  1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Sport Nutrition OÜ’le (edaspidi „Müüja”) kuuluvast Sport Nutrition e-poest (aadressil: www.sportnutrition.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi “Tellija”) vahel.

1.2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutamistingimustes kokkulepitust.

1.3. Poe omanikul on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi ja muuta Kasutamistingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult kliendile.

  1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe omanik kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab makstud raha. Kliendile tagastatakse raha mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

2.5. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe omanik ei vastuta täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. HINNAD

3.1. Kõik e-poes olevad hinnad on Eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Poe omanikul on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub poe omanik tarnima kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

  1. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1. Üldjuhul kasutatakse kaupade kohaletoimetamiseks kliendile Itella SmartPOST või CargoBus teenust.

4.2. Poe omanik ja klient võivad kokku leppida mõlemale sobiliku alternatiivse kaupade kohaletoimetamise meetodi.

4.3. Poe omanik on kohustatud kauba teele saatma 24 tunni jooksul pärast kauba eest tasumise kinnituse laekumist.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Kui klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub klient sellest võimalikult kiiresti poe omanikule kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@sportnutrition.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab poe omanikuni peale poe omaniku poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutamistingimuste peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe omanik kannab kliendile tasutud summa tagasi mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.

  1. TAGASTUSÕIGUS

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja algpakendis.

6.3. Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega kaupadele v.a. riiete puhul.

6.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamissoov e-posti aadressile info@sportnutrition.ee.

6.5. Tagastamisel kantakse kliendile raha tagasi mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.

6.7. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kasutatud või puudub originaal pakend või toode on kahjustatud ostja süül, ei ole Sport Nutrition OÜ-l kohustus toote eest raha tagasi maksta.

6.8. Tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule. Hoiustamise või kliendile toote tagastamisega seotud kulud katab klient.

  1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku poe omanikule enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, aadress, asula või linn, telefoninumber,  tarnimisviis, kasutatud makseviis)

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe omanik kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe omanik jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

  1. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

8.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks klient säilitama kindlasti ostudokumendi (arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud poe omaniku e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib poe omanik probleemi lahendamata jätta.

8.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

8.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

8.4. Ekspertiisi teostab poe omanik või toote valmistanud firma  esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

8.5. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole poe omaniku poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

8.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui poe omanik tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

8.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab poe omanik endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.